لطفا چند لحظه صبر نمائید

انواع خواب بذرها


۱- خواب القایی:
این خواب تحت تأثیر عوامل محیطی در گیاه ایجاد می‌شود و ارثی نیست. این خواب ممکن است زمانی که بذر بر روی بوته مادری قرار دارد یا زمانی که از بوته مادری جدا شده است اتفاق بیافتد.

۲- خواب ارثی:
در این نوع خواب بذرها مستقل از شرایط محیطی در خواب به سر می‌برند؛ یعنی اگر شرایط محیطی برای جوانه زنی بذر هم فراهم باشد باز هم بذرها جوانه نمی‌زنند. این نوع خواب در برخی از گونه‌های کاکتوس مانند آریوکارپوس ها مشاهده می‌شود.
علت اینکه بذر گندم بر روی بوته مادری جوانه نمی‌زند؛ با وجود اینکه تمام شرایط جوانه زنی را دارد؛ این نوع خواب در بذر است.
 


۳- خواب تحمیلی:
این نوع از خواب هم مثل خواب القایی تحت شرایط محیطی ایجاد می‌شود و ژنتیکی نیست اما با این تفاوت که بعد از جدا شدن از بوته مادری و تحت تأثیر یک شرایط محیطی ضروری نامناسب برای جوانه زنی مثل رطوبت نامناسب یا عدم نور مناسب ایجاد می‌شود.
 


سایر تقسیم بندی خواب بذرها:

• خواب اولیه:
در این نوع از خواب بذرهای بالغ بلا فاصله بعد از جدا شدن از بوته مادری در خواب هستند و جوانه نمی‌زنند. و بذرها به طور ژنتیکی در خواب هستند. و به عبارتی دیگر به اثر متقابل ژنتیک و محیط اهمیتی داده نمی‌شود؛ یعنی محیط بر جوانه زنی بذر ( چه شرایط مناسب باشد چه نا مناسب) اثر ندارد.

• خواب ثانویه:
در این نوع خواب بذر بالغ در هنگام بلوغ بیدار است ولی بعداً تحت شرایط محیطی نامناسب می‌تواند به خواب رود و این سیکل خواب‌وبیداری خود را در شرایط نامناسب و مناسب برای چندین بار تکرار کند.
مقایسه 0 انصراف