لطفا چند لحظه صبر نمائید

تفاوت کشت در انواع خاک


خاک ها را بر اساس تفاوت آن ها در کشت طبقه بندی می کنند. تصمیم گیری در مورد کشت های مناسب نیز تا حدود زیادی توسط انواع خاک تعیین می شود. دسته های اصلی بافت خاک و مناسب ترین تکنیک های کشت شامل موارد زیر می شود؛

 


خاک های سیلتی
 
سیستم های بستری برای سبزیجات برای جلوگیری از تراکم گسترده مفید است. خاک ورزی کاهش یافته در سیلت های سبک و متوسط مناسب نیست، اما ممکن است در سیلت های سنگین ممکن باشد. استفاده از شخم قالب، به ویژه در مناطق گیاهی که بیش از یک محصول در سال کشت می شود و ضایعات باید به سرعت ادغام شوند، ترجیح داده می شود. خاک بستر بذر نباید خیلی ریز باشد در غیر این صورت احتمال بسته شدن آن وجود دارد. به همین ترتیب، برای شکستن شیارهای شخم و تراکم عمیق ناشی از فشار ماشین آلات، خیش زنی یا کشت عمیق مورد نیاز است. توصیه می شود از حرارتی که ساختار بافت خاک را از بین می برد، خودداری شود.
 

 
خاک های شنی
 
شخم زدن و به دنبال آن تلفیق بستر بذر با فشار شیار ترجیح داده می شود. به حداقل رساندن فشردن زمین با استفاده از ماشین آلات برای کاهش تراکم سودمند است. برای شل کردن شیارهای شخم و تراکم عمیق، به طور منظم از چنگک های عمیق یا خیش زدن استفاده کنید.

 
خاک های لومی
 
در جاهایی که آهک آزاد روی لوم های سنگین تر وجود دارد، کم-خاکورزی مناسب است. در حالی که، این روش در لوم های شنی و سیلتی چندان مناسب نمی باشد. به خصوص در لوم های سبک تر، شل شدن عمیق مورد نیاز خواهد بود.

 
خاک های رسی
 
در این خاک ها، کشت باید به حداقل برسد.کم خاک ورزی اغلب در مواردی که آهک آزاد وجود دارد، با شل شدن عمیق هر ۳-۴ سال و زهکشی مول هر ۴-۷ سال برای اطمینان از زهکشی خوب مناسب است. خاک رس کشت بهاره را دشوار می کند و در صورت امکان باید بسترهای بذر را با یک بار عبور بدست آورد.

 
خاک های پوده ای
از کشت زیاد در بهار خودداری شود، زیرا باعث خشک شدن لایه های سطحی شده و خاک در برابر فرسایش باد آسیب پذیر می شود. پوده های سطحی شخم عمیق می تواند با سیلت یا رس واقع در زیر پوده ها، آمیخته شود. این می تواند به ثبات پوده ها کمک کند و ممکن است اسیدیته را کاهش دهد.
مقایسه 0 انصراف