لطفا چند لحظه صبر نمائید

تولیدمثل در گیاهان!


تولید مثل چیست؟
در کنار انواع اعمال حیاتی که در بدن جانداران مختلف و از جمله گیاهان انجام می گیرد مانند تنفس، تغذیه، تحرک و …، مهمترین آن ها، تولید مثل است. این خصلت می تواند بهترین گزینه برای تمایز بین موجودات زنده و غیرزنده باشد. به عنوان مثال ویروس ها را به دلیل تکثیر و تولید مثل آن ها، شبیه به موجودات زنده می دانند. با تولید مثل موجودات تکثیر یافته و زیاد می شوند.

 


اگر این عمل حیاتی در بین موجودات انجام نشود، نسل جانداران از بین رفته و نسل آن ها بقا نخواهد یافت. این عمل در بین جانداران به دو طریق جنسی و یا غیرجنسی و در برخی موارد از هر دو روش انجام می شود.

تولید مثل در گیاهان چیست؟
گیاهان نیز مانند جانداران دیگر برای بقای نسل خود احتیاج به تکثیر دارند. گیاهان مختلف به دو روش جنسی و یا غیرجنسی می توانند زیاد شوند. در تولید مثل غیرجنسی فقط یک والد و گیاه می تواند گیاه جدید را تشکیل دهد. اما در تولید مثل جنسی دو گیاه نر و ماده با همکاری هم می توانند گیاه یا گیاهان جدید را به وجود آورند.
 


تولید مثل در گیاهان نیز مانند تولید مثل در جانوران به دو روش جنسی و غیرجنسی انجام می گیرد. با تولید مثل، گیاهان می توانند تکثیر یافته و زیاد شوند. به این ترتیب مانند جانداران دیگر به بقای نسل می پردازند. در تولید مثل غیرجنسی یک فرد (مادر) برای به وجود آمدن گیاه جدید لازم است اما در تولید مثل جنسی دو جنس مخالف (نر و ماده) می توانند گیاه یا گیاهان جدیدی را به وجود آورند. در کتاب علوم هشتم، تولید مثل در گیاهان و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه نیز به مطالعه انواع روش های تولید مثل در گیاهان و روش انجام آن پرداخته می شود.
 

 
مقایسه 0 انصراف