لطفا چند لحظه صبر نمائید

تولید مثل غیرجنسی در گیاهان


در روش غیرجنسی تولید مثل در گیاهان، سلول ها تقسیم می شوند بدون این که کاهش کروموزومی داشته باشند. گیاهان جدیدی که تشکیل می شوند از نظر اطلاعات ژنتیکی مانند گیاه والد خود هستند. ساختارهای رویشی و غیرجنسی بخش هایی هستند که تولید مثل غیرجنسی را سبب می شوند. بافت مریستمی که در نوک ریشه ها و در ساقه ها و برگ ها به عنوان ساختارهای رویشی هستند، در گیاهان آوندی منجر به تولید گیاهان جدید می شوند. این بافت دارای سلول های تمایز نیافته ای است که با تقسیم میتوز سلول های جدید را به وجود می آورند. در تولید مثل رویشی و غیرجنسی دو روش طبیعی و مصنوعی وجود دارد.
 
تولید مثل غیرجنسی مصنوعی در گیاهان:
 
در این نوع از تولید مثل در گیاهان حتما باید انسان دخالت داشته باشد. کشاورزان برای این که بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و سالم تولید کنند، بیشتر از این روش استفاده می کنند. قلمه زدن، پیوند زدن، کشت بافت، لایه بندی، خوابانیدن و کندن پاجوش روش های تولید مثل غیرجنسی مصنوعی هستند.
 
خوابانیدن 
در روش خوابانیدن که ممکن است به شکل خود به خودی نیز در طبیعت صورت بگیرد، قسمتی از گیاه (بیشتر مواقع ساقه ها)، به گونه ای خمیده می شود که بتواند در خاک قرار گیرد. وقتی شاخه ها داخل خاک می شوند به تدریج ریشه دار می شوند و شروع به رشد می کنند. نوع دیگری از خوابانیدن به نام خوابانیدن هوایی است. در این روش برای جلوگیری از هدر رفتن رطوبت گیاه، بعد از تراش دادن شاخه ها، آن ها را به وسیله پلاستیک پوشش می دهند.
 

 
قلمه زدن 
در قلمه زدن قسمتی از گیاه که می تواند ساقه یا برگ باشد، از گیاه مادر جدا شده و جداگانه کاشته می شود. به تدریج این قلمه ها شروع به رشد کرده و می توانند گیاه جدید را تشکیل دهند. اما در برخی مواقع برای این که رشد قلمه ها به خوبی انجام شود، به آن هورمون ریشه زایی می زنند.
 
کشت بافت گیاهی 
نوع دیگری از تکثیر و تولید مثل در گیاهان به طریق غیرجنسی وجود دارد که در آن سلول های گیاهان در محیط کشت پرورش می یابند به این ترتیب که با جدا کردن آن از قسمت های مختلف گیاه و قرار دادن در محیط های کشت مساعد، کالوس که نوعی از توده سلولی است با تکثیر سلول ها به وجود می آید. گیاهچه در مرحله بعد از کالوسی که در مجاورت هورمون های گیاهی مختلف قرار داده شده است، شکل می گیرد. تا این که در مرحله بعد این گیاهچه ها تبدیل به گیاه جدید بالغ می شوند.
 
پیوند زدن 
پیوند زدن گیاه به این صورت است که بخشی از یک گیاه (گیاه مادر) که به آن قلمه یا ترکه می گویند، در یک گیاه دیگری که ریشه اش در خاک است، پیوند زده می شود. این ترکه کم کم در ساختار و بافت های گیاه پیوند زده رشد کرده و با این گیاه جدید در خواص مشترک شده و یکی می شود.
 
پاجوش 
به صورت حصیری محکم، اتصال پاجوش ها به گیاه والد انجام می شود. هرس پاجوش ها در صورت زیاد بودن تعداد آن ها انجام می شود. اگر پاجوشی به صورت کامل و بالغ باشد می تواند بعد از جدا کردن از گیاه، دوباره کاشته شود.
مقایسه 0 انصراف