لطفا چند لحظه صبر نمائید

روشه های تکثیر در گیاهان


شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دلایل مختلفی بخواهید گیاهی را تکثیر کنید و بخواهید آن را در چند گلدان دیگر نیز بکارید. در این مطلب می خواهیم شما را با چند روش رایج تکثیر گیاهان آپارتمانی آشنا کنیم؛


پاجوش
برخی گونه های گیاهی در کنار ساقه اصلی خود گیاه کوچکی به وجود می آورند. گیاهان عده ای نیز در کنار غده مادری خود غدد کوچکی ایجاد می کنند. پاجوش های چسبیده به ساقه را از نزدیک ترین محل اتصال آنها به ساق می برند؛ اگر این پاجوش دارای ریشه باشد، آن ریشه هم باید با پاجوش باشد. در گلدان خالی، کمپوست مخصوص بذرکاری و قلمه کاری بریزید و پاجوش را در آن قرار دهید. در مورد گیاهان غده ای، غده های کوچک را از مادر جدا کنید و در گلدان بکارید. این غده ها پس از یک یا دو سال به گل می نشینند.

 


خوابانیدن شیاری
در ایــن روش شــاخه های جوانــی را از پایــه مـادری در یـک شـیار طولـی کـم عمـق قـرار داده و نـوک شـاخه را بیـرون از زمیـن قـرار میدهنـد.جوانه هـای بـا جهـت روبـه پاییـن را حـذف ولـی جوانه هایــی کــه ســمت آنهــا روبــه بــالا اســترا نگــه میدارنــد. همچنیــن بــه فواصــل روی شــاخه خوابیــده شــده، زخم زنــی می کننــد تــا از محــل زخــم ریشــه های جدیــد حاصــل شــود. پــس از اینکــه شــاخه خوابیــده شــده در محــل جوانه هــا تولیــد ســاقه و در محــل زخــم تولیــد ریشــه کردنــد آنهــا را بریــده و بــه محــل کشــت جدیــد انتقــال میدهنــد.از ایــن روش در تکثیــر بعضــی از گونه هــای گل رز، اســپیره و بســیاری از درختچه هــای خــزاندار اســتفاده میشــود.


خواباندن
بیشتر گیاهان رونده و خزنده دارای ساقه های نرم را می توان با خواباندن تکثیر کرد. نکته منفی در این روش آن است که ریشه دهی گیاه جدید طولانی است. برای این نوع تکثیر باید در بهار یا اوایل تابستان، ساقه نیرومند گیاه مورد نظر را با استفاده از سنجاق سر یا تکه ای سیم به شکل U در کمپوست مخصوص قلمه و بذرکاری نگه داشت. اگر زیر قسمتی از ساقه که در خاک قرار می گیرد، خراشی وارد کنیم ریشه دهی سریع تر می شود. از گیاه مادر می توان چندین ساقه را همزمان، به طریق گفته شده خواباند. وقتی ریشه دادند، جوانه های رویشی در آن پدیدار می شود و در آن موقع می توان قسمت خوابانده شده در کمپوست را از مادر قطع و گیاه جدید را آزاد کرد.


گیاهچه
چند گونه گیاهی (از جمله کلروفیتوم، ساکسی فراژا، و تولمیا) در انتهای ساقه گل دهنده خود و بعضی دیگر (مانند بریوفیلوم و اسپلنیوم) روی برگ های بالغ خود گیاهچه هایی به وجود می آورند. تکثیر این نوع گیاهان بسیار ساده است. اگر این گیاهچه ها ریشه ندارند، آنها را در کمپوست مخصوص بذرکاری و قلمه کاری فرو برید (نحوه خواباندن) گیاهچه را زمانی از مادر قطع کنید که خود ریشه دار شده باشد. وقتی گیاهچه ریشه دار شد، با قطع کردن از مادر و نهادن آن در گلدان جداگانه، گیاه تازه ای خواهید داشت.

 


قلمه
امروزه قلمه معمول ترین راه تکثیر گل های مناسب آپارتمان است. احتمال موفقیت در این روش بستگی به نوع گیاه دارد. بعضی از گیاهان چوبی را از طریق قلمه زدن مشکل می توان تکثیر کرد و گاهی نیز این راه در مورد آنان بدون مجهز بودن به وسایل ویژه ناممکن است. این در حالی است که چندین گیاه معمول از جمله برگ بیدی (ترادسکانتیا)، ایمپاتیسن و عشقه (پاپیتال) در لیوان دارای آب به آسانی ریشه می دهند. حتی در مورد همین گیاهان زود ریشه‌ده نیز ممکن است موارد ناموفقِ غیر قابل توجیه وجود داشته باشد. بنابراین در مورد هر گیاه باید چندین قلمه در نظر گرفت تا اگر چند تایی از آنها ریشه ندادند برنامه تکثیر شکست نخورد.
مقایسه 0 انصراف