لطفا چند لحظه صبر نمائید

شناسایی انواع سوختگی سطح برگ گیاهان


حتما شما نیزارها با لکه هایی که بر سطح برگ ها بوجود می آیند مواجه شده‌اید. اما بیشتر اوقات آنچه که در رابطه با گیاه حدس میزنیم اشتباه است چرا که تا کنون بیماری ها و آفات زیادی برای گیاهان شناخته شده که تشخیص و تمایز آنها ازهم کمی دشوار  است. در اینجا قصد داریم شما را با لکه های سوختگی بر روی برگ گیاهان آشنا کنیم که به چهار حالت کلی تقسیم میشوند. خشک شدگی‌های ایجاد شده بر روی برگ ها هیچ کدام مربوط به کمبود یک عنصر در برگ نیست. کمبود عناصر موجب خشک شدگی برگ نمیشود بلکه برگ در کمبود عناصر تغییر رنگ میدهد یا در نهایت حالت چرمی شکل به خود میگیرد که با مدیریت تغذیه مناسب و استفاده از برنامه های غذایی مرتفع میشود.

این نوع از سو میشود ختگی ها مربوط به بیماریهای قارچی میباشد. در این نوع سوختگی برگی، لکه ها یا به صورت دایره های متحد المرکز و یا به صورت اشکال منظم روی برگ دیده. چراکه قارچ ها فعالیت خود را از یک نقطه شروع کرده و به صورت سلول به سلول پیش میروند تا زمانی که کل برگ را فرا بگیرند.

تعرق در گیاهان در حاشیه برگ ها رخ میدهد به طوری که آب جذب شده از طریق ریشه نهایتا از طریق منافذ انتهای رگبرگ ها خارج شده و موجب تعدیل دمایی و خنک شدن گیاه میشود. حال اگر در هنگام جذب آب توسط ریشه، عناصر سنگین و یا هر ماده سمی دیگری وارد گیاه شود، به همراه جریان آب به حاشیه برگ ها رفته و غلظت آن در حاشیه برگ به شدت افزایش مییابد. در نتیجه علائمی که به این صورت در حاشیه برگ دیده میشوند ناشی از مسمومیت عناصر میباشد. 
این نوع سوختگی برگ ها ناشی از محلول پاشی میباشد. در این نوع سوختگی، لکه ها در هر جای برگ ممکن است دیده شود چراکه اگر مواد سمی و یا دز بیش از حد و نامناسب یک ماده محلول پاشی شود، قطرات آن محلول در هر جای برگ که فرود آید باعث مرگ سلولی در همان نقطه میشود و معمولا این لکه ها هیچ نظم و یا اندازه مشخصی ندارند.
نوع دیگری از سوختگی هم مربوط به بیمای های ویروسی است که در تمام سطح برگ پراکنده هستند.
مقایسه 0 انصراف