لطفا چند لحظه صبر نمائید

مشکلات و بیماری فیکوس الاستیکا و علت آن


علت زرد شدن برگ فیکوس: آبیاری بیش از اندازه و خیس و غرقابی بودن خاک موجب ایجاد این مشکل می شود.ادامه ی این شرایط موجب پوسیدگی ریشه این گیاه و نابودی آن می شود.برای جلوگیری از ایجاد این مشکل اجازه دهید تا بین دو آبیاری خاک سطح گلدان خشک شود و سپس مجددا اقدام به آبیاری کنید.  
 


علت رنگ پریدگی و ریز شدن برگ های جدید:  دلیل رنگ پریدگی و ریز شدن برگ های گیاه یا توقف رشد آن نشان دهنده ی کوچک بودن گلدان یا کمبود مواد مغذی خاک است.ریشه ها را بازدید و در صورت نیاز گلدان گیاه را با گلدان یک سایز بزرگتر تعویض کنید.در غیر اینصورت با کود مناسب گیاه را تقویت کنید.  


علت خشک و لوله شدن برگ ها: دلیل ایجاد این مشکل نور مستقیم خورشید و یا دیر شدن زمان آبیاری گیاه است که موجب خشک و لوله شدن برگ های گیاه می شود.برای رفع این مشکل می توانید گیاه را به مدت 15 دقیقه داخل تشت آب قرار دهید. همچنین دادن کود بیش از اندازه به گیاه می تواند موجب لوله شدن برگ های گیاه می شود.  


علت بی رنگ شدن برگ ها:  نور زیاد این مشکل را ایجاد می کند ، برای رفع آن گیاه را به مکان پرنور تری منتقل کنید.  


علت ایجاد لکه های سوخته بر روی برگ ها:  دلیل آن غبارپاشی در زیر نور مستقیم آفتاب است.  
 


علت ایجاد لکه های قهوه ای بر روی برگ ها و ریزش آن ها: این مشکل معمولا به علت سرد بودن هوا بروز میکن.در صورت ایجاد این مشکل گیاه را به مکان گرم تری منتقل کنید.
مقایسه 0 انصراف