لطفا چند لحظه صبر نمائید

مقایسه مقایسه انواع کش


مسیر CAM مانند فتوسنتز به روش C4 در برخی از مراحل خود نیاز به ATP دارد، گیاهانی که از مسیر CAM استفاده می‌کنند، نه تنها از تنفس نوری جلوگیری می‌کنند، بلکه اتلاف آب نیز در آن‌ها کاهش می‌یابد. روزنه‌های برگ‌های این گیاهان فقط در شب باز می‌شوند، یعنی زمانی که رطوبت افزایش می‌یابد و دما هوای کاهش یافته و سردتر می‌شود، روزنه‌های این گیاهان باز هستند. این عوامل هر دو (افزایش رطوبت، کاهش دما) موجب کاهش اتلاف آب از گیاه می‌شود. گیاهان CAM در مناطق گرم و خشک مانند کویرها به عنوان گیاهان غالب زندگی می‌کنند.نمونه‌هایی از گیاهان CAMمقایسه انواع فتوسنتز در گیاهان C3 ،C4 و CAM؛
 
تمام گیاهان C4، C3 و CAM برای ساخت کربوهیدرات از دی اکسید کربن، واکنش‌های چرخه کالوین را مورد استفاده قرار می‌دهند. این مسیرها برای تثبیت دی اکسید کربن مزایا و معایب متفاوتی دارند و موجب می‌شوند که گیاهان با زیستگاه‌های مختلف سازگاری پیدا کنند. مکانیسم C3 در شرایط محیطی سرد و خنک بهترین عملکرد را دارد، در حالی که گیاهان C4 و CAM به زیستگاه‌های گرم و خشک بیابانی سازگاری دارند.
هر دو گروه گیاهان C4 و CAM به صورت مستقل در دوره‌های تکاملی دچار تغییر شده‌اند که باعث شده‌ این گیاهان در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دارای مزایای تکاملی باشند.

 
نوع گیاهجدایی تثبیت CO2 و چرخه کالوینباز بودن روزنهسازگار با محیطگیاهان C3جدایی وجود ندارد.روزسرد، آب و هوای مرطوبگیاهان C4جدایی به صورت فیزیکی بین سلول‌های مزوفیل و غلاف آوندیروزگرم، آب و هوای خشکگیاهان CAMجدایی زمانی (شب و روز)شبخیلی گرم، آب و هوای خشک
مقایسه 0 انصراف