لطفا چند لحظه صبر نمائید

ممانعت از رسیدن نور برای بذری که برای جوانه زنی به نور نیاز دارند


بذرهایی معروف به فتوبلاستیک برای بیدار شدن و جوانه زدن نیاز به نور دارند که پوسته می‌تواند مانع از این نیاز شده و عاملی برای خواب بذر باشد. کاهو و توتون و برخی ارقام چمن از این گونه هستند (فتو بلاست).
بازداری یا جلوگیری از تورم جنین و به عبارتی دیگر ایجاد یک مقاومت مکانیکی برای خروج ریشه چه. در بسیاری از موارد پوسته مانعی برای ورود آب نیست و آب می‌تواند از پوسته سخت وارد بذر شود اما جنین متورم شده بعد از رسیدن به پوسته رشدش کند یا متوقف می‌شود و مقاومتی مکانیکی در برابر خروج ریشه چه از خود نشان می‌دهد.
 


ممانعت از اتلاف و یا خروج مواد بازدارنده رشد مثل اسید آبسزیک

پوسته در بسیاری از موارد مانع از خروج هورمون‌های بازدارنده رشد از بذر شده و اجازه نمی‌دهد تعادل بین هورمون های تحریک کننده رشد و هورمون‌های باز دارنده رشد در بذر؛ برای جوانه زنی و رفع خواب به وجود آید.
خواب بذور گیاه می‌تواند به خاطر یک یا چند عامل ذکر شده در بالا باشد.

عواملی که باعث ضعیف‌تر شدن پوسته برای رفع خواب و جوانه زنی بذر می‌شود:

خراش دادن بذر یا (scarification)
در بعضی از بذرها مانند تفروکاکتوس‌ها به صورت گسترده استفاده می شود. تغییرات حرارتی و انقباضات و انبساطی که رخ می‌دهد و باعث ترک بذر می‌شود.

تغییرات رطوبتی (مرطوب شدن و خشک شدن پی در پی بذر)
تغییراتی که در ماهیت و ترکیب پوسته بذر در اثر گذشت زمان با اکسیداسیون رخ می‌دهد؛ باعث کاهش مقاومت یا نرم شدن آن می‌شود.
تغییرات هورمونی؛ مثلاً تشکیل اتیلن که باعث تولید آنزیم هیدرالاز در رأس ریشه چه شده و در نتیجه این آنزیم باعث نرم شدن و رفع مقاومت لایه الورون و خروج ریشه از پوسته شود.
 


توجه:
گاهی مقاومت و سختی پوسته بذر ممکن است عامل اصلی در خواب نباشد و ضعف جنین وعدم ترشح آنزیم‌های لازم باعث می‌شود که تصور کنیم مقاومت مکانیکی پوسته زیاد است.
مقایسه 0 انصراف