لطفا چند لحظه صبر نمائید

چگونه با کنه قهوه ای مبارزه کنیم؟

 
برای مبارزه شیمیایی علیه این کنه نیز می توان از کنه کش های موثر مانند مروسید به نسبت یک در هزار استفاده نمود. همچنین برای مبارزه تلفیقی میتوان از روغن های زمستانه و بکارگیری دشمنان طبیعی بویژه تریپس شش نقطه ای در کاهش جمعیت آفت استفاده کرد. هر گاه در زمستان در هر متر طولی شاخه تا 19 عدد تخم کنه باشد خسارت وارده کم و هرگاه تعداد تخم بین 20 تا 299 عدد باشد خسارات وارده متوسط، و اگر بیش از 300 تخم شمرده شود خسارت کنه زیاد خواهد شد.
 

 

نحوه مبارزه
چون دوره فعالیت این آفت پاییز و زمستان است و در این موقع سال دشمنان طبیعی فعال نیستند به نظر می رسد اکثر دشمنان طبیعی این آفت از زیر رده کنه ها باشند که در این فصل سال جمعیت حداکثری دارند. با این وجود دو گونه عنکبوت، لارو یک گونه کفش دوزک و سنین مختلفی از یک گونه سن از خانواده Anthocoridae و کنه های شکارگر A.marginatus Wainestein و یک گونه تریپس از خانواده Thripidae به عنوان عامل کنترل کننده گزارش شده اند.

 
شکل شناسی و تعداد نسل
موهای سطح پشتی در این گونه روی غده یا توبرکول قرار نگرفته، موها کوتاه و نوک موها به قاعده موی بعدی نمی رسد. طول پاهای اول خیلی بلندتر از طول بدن می باشد. نقش و نگار سطح پشتی بدن بدون لبه است. پنجه پای سوم و چهارم دارای موی دوتایی است. عدد کروموزومی در این گونه چهار می باشد. تخم گذاری در کنه قهوه ای بصورت بکرزایی است و افراد ماده یک تا دو روز بعد از استراحت تخم گذاری می کنند. تعداد نسل بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. آفت زمستان را به صورت تخم سپری می کند و در زمین های شنی به شکل کنه بالغ زمستان را تحمل می کند اما در شرایط سرمای سخت و زمین پوشیده از برف بعد از سه هفته آفت از بین می رود. اما در زمینهای رسی کنه زمستان گذران قادر است سه ماه شرایط سرد و یخبندان را تحمل کند. بنابراین نوع خاک در تعیین طول عمر کنه ها بسیار تعیین کننده است.
 


کنه قهوه ای گندم (Petrobia latens Murray)
خسارت این آفت بیشتر مربوط به مرحله پنجه زنی و قبل از ساقه رفتن می باشد و در این مراحل با تغذیه از برگهای گندم باعث ضعیف شدن بوته و کاهش تعداد پنجه می شود. این کنه نسبتا درشت بوده و با چشم غیر مسلح قابل دیدن است. دارای حرکات سریع بوده و با تکان دادن بوته ها حرکت می کنند. برگهای بوته در اثر تغذیه کنه ها زرد و روی سنبلچه ها لکه های رنگ پریده ای ایجاد می گردد. بوته های آلوده ضعیف و طول سنبله-ها کوتاه است.
مقایسه 0 انصراف