لطفا چند لحظه صبر نمائید

کلر و نحوه جذب آن توسط گیاه


کلر از عناصر ریزمغذی ضروری جهت رشد گیاهان محسوب می‌شود، از سویی مقادیر بالای کلر در گیاه توتون به سرعت تجمع می‌یابد. به منظور مطالعه تأثیر غلظت‌های مختلف آنیون کلر آب آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه توتون که دارای اهمیت اقتصادی ویژه‌ای است، آزمایشی در سال زراعی ٨٩-١٣٨٨ در مرکز تحقیقات توتون گیلان بصورت طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلدانی خارج از گلخانه اجرا شد. به نظر می‌رسد بکارگیری ١٦ mgL-1 آنیون کلر موجب بهبود شاخص‌های رشد و افزایش غلظت آنیون کلر بیش از این مقدار موجب کاهش میزان سطح فتوسنتزکننده و سرعت رشد نسبی (RGR) در گیاه توتون می‌گردد.

 

 

نحوه جذب کلر توسط گیاهان
 
گیاهان کلر (Cl) را به صورت یون (-Cl) جذب می کنند. این در واکنش های انرژی در گیاه فعال است. قسمت اعظم کلر موجود در خاک ها از نمک به دام افتاده در مواد مادری زمین، رسوبات دریایی وفورانات آتشفشانی می آید. کلر به عنوان یک ریزمغذی طبقه بندی شده است که برای تمامی گیاهان و در مقادیر کم مورد نیاز است.

 
نقش کلر در گیاهان
 
کلر در تنظیم تورژسانس برخی از گیاهان همراه با یون پتاسیم عمل می‌کند. این عنصر برای فتوسنتز ضروری بوده و نقش آن در انتقال الکترون‌ها از آب به کلروفیل می‌باشد. کلر نقش خود را عمدتاً بصورت یون کلر در پروسه‌هائی نظیر تنظیم اسمزی، سیگنالینگ سلولی، هوموستازی، جنبش روزنه، تکثیر و تمایز سلولی، جوانه زنی دانه ی گرده، تنظیم PH، بارگیری آوند چوبی، رشد لوله ی گرده و موازنه بار در گیاهان آلی ایفا می‌کند. معلوم شده است که کلر برای شکستن مولکول آب در فتوسیستم نیز مورد نیاز است.

 


کلر همچنین می‌تواند بطور غیر مستقیم و از طریق تنظیم اسمزی بصورت یک آنیون متحرک برای پتاسیم بر رشد گیاهی تاثیر بگذارد. افزایش رشد گیاه در اثر مصرف کلر، می‌تواند ناشی از تاثیر این عنصر در محدود نمودن بیماری ها، مانند لکه خاکستری برگ در کوکونات، پاخوره در گندم، پژمردگی کاکل در ذرت و سفیدک پودری در ارزن باشد. کاربرد کودهای حاوی کلر به سبزیجات چند روز قبل از برداشت، می‌تواند غلظت نیترات در بافتها را از طریق جایگزینی کلر با نیترات کاهش دهد و در نتیجه کیفیت تغذیه ای سبزیجات را بالا ببرد.
مقایسه 0 انصراف