لطفا چند لحظه صبر نمائید

گرده افشانی و چگونگی لقاح در گیاهان

دانه های گرده یک گیاه در نتیجه پاره شدن کیسه های گرده که با واکنش های لایه مکانیکی بساک در هوای خشک ایجاد می شود، رها می شود. وقتی دانه های گرده رهاشده بر روی کلاله گل های دیگری از همان نوع بنشیند، عمل گرده افشانی انجام می شود. اگر این گرده ها روی کلاله همان گل و گل دیگری از همان گیاه بنشید گرده افشانی مستقیم و اگر روی گل دیگر از گیاه دیگر بنشیند، به آن گرده افشانی غیرمستقیم می گویند. باد، آب، حشرات و حتی انسان عواملی هستند که انتقال گرده را انجام می دهند. بعد از آن رشد دانه گرده بر روی کلاله اتفاق افتاده و به شکل لوله گرده به تخمدان وارد می شود. عمل لقاح بین تخمک تخمدان و سلول های اسپرماتوزوئید دانه های گرده انجام می شود.
 

 
تشکیل دانه :
 
وقتی لقاح بین سلول های جنسی نر و ماده انجام می شود، سلول تخم تشکیل می شود. یکی از دو سلولی که از تقسیم اولیه سلول تخم تشکیل می شود، جنین کروی را ایجاد می کند. در مرحله بعد لایه ی زاینده که دارای سه قسمت ریشه چه، جوانه اولیه و ساقه چه است، نمو می یابد. به این جنین کامل بعد از نمو، گیاهک گفته می شود. در این مرحله، لپه ها به دلیل جذب ذخایر آلبومن، بزرگ می شوند. دانه های بیشتر نهاندانگان (نوع نرماده و یک پایه) مشابه هم هستند و می توانند گیاهی با یک نوع گل و یا گیاهی با دو نوع گل تشکیل دهند.
 

 
اما گیاهانی که دو پایه هستند، می توانند دو نوع دانه را ایجاد کنند. طوریکه پایه های نر از دانه های نر و پایه های ماده از دانه های ماده تشکیل می شوند. در بیشتر گیاهان مانند انسان ها نیز جنسیت توسط نوع نر تعیین می شود. چون سلول های پایه های ماده کروموزوم جنسی XX و سلول های پایه های نر دارای سلول های جنسی XY است.
بعد از تبدیل شدن تخم به دانه، تخمدان نیز به میوه تبدیل می شود. وظیفه ی میوه این است که از دانه محافظت کرده و در زمان مناسب باعث پراکندگی و رشد آن شود.
مقایسه 0 انصراف