لطفا چند لحظه صبر نمائید

گیاهان چگونه نفس می کشند؟


چرخهٔ‌ ‌اکسیژن‌ ‌

گیاهان‌ ‌اکسیژن‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌طریق‌ ‌برگ‌هایشان‌ ‌جذب‌ ‌می‌کنند‌ ‌و‌ ‌حیوانات‌ ‌از‌ ‌آن،‌ ‌از‌ ‌راه‌ ‌تنفس‌ ‌اتمسفر‌ ‌استفاده‌ ‌می‌کنند.‌ ‌اکسیژن‌ ‌همیشه‌ ‌و‌ ‌پیوسته‌ ‌
توسط‌ ‌موجودات‌ ‌زنده‌ ‌مصرف‌ ‌می‌شود،‌ ‌تفاوت‌ ‌حیوانات‌ ‌و‌ ‌گیاهان‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌فرایند‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌گیاهان‌ ‌فقط‌ ‌در‌ ‌طول‌ ‌شب‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌مصرف‌ ‌
می‌کنند،‌ ‌در‌ ‌روشنایی‌ ‌روز،‌ ‌گیاهان‌ ‌فتوسنتزی‌ ‌سریع‌تر‌ ‌از‌ ‌زمانی‌ ‌که‌ ‌اکسیژن‌ ‌را‌ ‌مصرف‌ ‌می‌کنند‌ ‌انجام‌ ‌می‌دهند‌ ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌یک‌ ‌
محصول‌ ‌جانبی‌ ‌زائد‌ ‌آزاد‌ ‌می‌کنند.‌ ‌این‌ ‌چرخهٔ‌ ‌اکسیژن‌ ‌بین‌ ‌تنفس‌ ‌و‌ ‌فتوسنتز‌ ‌باعث‌ ‌ثابت‌ ‌ماندن‌ ‌میزان‌ ‌اکسیژن‌ ‌در‌ ‌هوا‌ ‌می‌شود.‌ ‌
 

اگر‌ ‌چه‌ ‌تنفس‌ ‌ ظاهراً‌ ‌نوعی‌ ‌تبادلات‌ ‌گازی‌ ‌،‌ ‌همراه‌ ‌با‌ ‌مصرف‌ ‌اکسیژن‌ ‌و‌ ‌تولید‌ ‌ گاز‌ ‌کربنیک‌ ‌است‌ ‌،‌ ‌امّا‌ ‌تعریف‌ ‌درست‌ ‌آن‌ ‌اکسیداسیون‌ ‌مواد‌ ‌
غذایی‌ ‌درون‌ ‌سلول‌ ‌وآزاد‌ ‌شدن‌ ‌ا‌ ‌نرژی‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌ها‌ ‌است.‌ ‌تنفس‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌همیشه‌ ‌با‌ ‌تولید‌ ‌گاز‌ ‌کربنیک‌ ‌و‌ ‌مصرف‌ ‌اکسیژن‌ ‌همراه‌ ‌نباشد.‌ ‌
 ‌
تنفس‌ ‌نوری‌ ‌
 ‌
این‌ ‌اصطلاح‌ ‌به‌ ‌یک‌ ‌نوع‌ ‌تنفس‌ ‌مشخصی‌ ‌اطلاق‌ ‌می‌ ‌شود‌ ‌که‌ ‌بسیاری‌ ‌ازانواع‌ ‌گیاهان‌ ‌وقتی‌ ‌درمعرض‌ ‌نورقراردارند‌ ‌ازخود‌ ‌نشان‌ ‌می‌ ‌دهند.‌ ‌
این‌ ‌تنفس‌ ‌فقط‌ ‌دربافت‌ ‌های‌ ‌کلروفیل‌ ‌دارروی‌ ‌می‌ ‌دهدوبخشی‌ ‌ازآن‌ ‌طی‌ ‌مکانیزم‌ ‌فتوسنتزدرکلرو‌ ‌پلاست‌ ‌ها‌ ‌بخشی‌ ‌دراندامک‌ ‌های‌ ‌سلولی‌ ‌به‌ ‌
نام  پراکسی‌ ‌زوم‌ ‌ها  و‌ ‌بخشی‌ ‌در‌ ‌میتوکندری‌ ‌ها‌ ‌به‌ ‌وقوع‌ ‌می‌ ‌پیوندد.‌ ‌پراکسی‌ ‌زوم‌ ‌ها‌ ‌اندامک‌ ‌های‌ ‌کروی‌ ‌شکل‌ ‌به‌ ‌قطر‌5‌/‌ ‌1‌-‌ ‌2/0‌میلی‌ ‌
میکرون‌ ‌هستند‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌نظر‌ ‌می‌ ‌رسد‌ ‌که‌ ‌دروهله‌ ‌اول‌ ‌با‌ ‌این‌ ‌فرایند‌ ‌مربوط‌ ‌اند.‌ ‌همبستگی‌ ‌نزدیکی‌ ‌میان‌ ‌نقطه‌ ‌موازنه‌ ‌گازکربنیک‌ ‌وتنفس‌ ‌نوری‌ ‌
وجود‌ ‌دارد.‌ ‌میزان‌ ‌تنفس‌ ‌نوری‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌اندازه‌ ‌گیری‌ ‌تولید‌ ‌گازکربنیک‌ ‌برگ‌ ‌یا‌ ‌شاخه‌ ‌برگ‌ ‌داری‌ ‌که‌ ‌دراتمسفرعاری‌ ‌ازگازکربنیک‌ ‌درمعرض‌ ‌
نور‌ ‌قراردارد‌ ‌می‌ ‌توان‌ ‌تعیین‌ ‌کرد.‌ ‌
اسید‌ ‌گلیکولیک  یک‌ ‌عامل‌ ‌متابولیسمی‌ ‌عمده‌ ‌درتنفس‌ ‌نوری‌ ‌است‌ ‌.‌ ‌این‌ ‌ماده‌ ‌محصول‌ ‌فرعی‌ ‌فتوسنتز‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌درکلروپلاست‌ ‌ها‌ ‌
احتمالاًازبرخی‌ ‌مواد‌ ‌که‌ ‌بالاخره‌ ‌به‌ ‌قند‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌ ‌شوند‌ ‌ساخته‌ ‌می‌ ‌شود‌ ‌.‌ ‌
 

روابط‌ ‌متقابل‌ ‌نزدیکی‌ ‌میان‌ ‌فرایند‌ ‌های‌ ‌فتوسنتز و‌ ‌تنفس‌ ‌نوری‌ ‌وجود‌ ‌دارد.‌ ‌به‌ ‌طور‌ ‌کلّی‌ ‌گیاهانی‌ ‌که‌ ‌شدت‌ ‌تنفس‌ ‌نوری‌ ‌در‌ ‌ان‌ ‌ها‌ ‌بالاست‌ ‌از‌ ‌
نظر‌ ‌فتوسنتز‌ ‌از‌ ‌گیاهانی‌ ‌که‌ ‌شدت‌ ‌تنفس‌ ‌نوری‌ ‌آن‌ ‌ها‌ ‌پایین‌ ‌است‌ ‌راندمان‌ ‌کم‌ ‌تری‌ ‌دارند.‌ ‌درتنفس‌ ‌نوری‌ ‌بسیاری‌ ‌ازمواد‌ ‌حد‌ ‌واسط‌ ‌
فتوسنتزتولید‌ ‌نمی‌ ‌شود‌ ‌و اسید‌ ‌گلیکولیک  ساخته‌ ‌می‌ ‌شود‌ ‌که‌ ‌دراکسیداسیون‌ ‌آن‌ ‌فسفات‌ ‌یا‌ ‌استرفسفات‌ ‌دخالت‌ ‌ندارد.بنابراین‌ ‌برخلاف‌ ‌تنفسی‌ ‌
که‌ ‌درتاریکی‌ ‌صورت‌ ‌می‌ ‌گیردتنفس‌ ‌نوری‌ ‌منجربه‌ ‌تولید‌ ‌ترکیبات‌ ‌انرژی‌ ‌زا‌ ‌از‌ ‌قبیل‌ ‌ATP‌ ‌نمی‌ ‌شود.‌ ‌
 ‌
 ‌
 ‌

 
مقایسه 0 انصراف