لطفا چند لحظه صبر نمائید

خلاصه پرمنگنات پتاسیم KMnO4

 این نمک مهمترین و شناخته شده ترین نمک اسید پرمنگانیک است.
 از کانسنگ پیرولوزیت MnO2 تهیه می شود.
 
خلاصه پرمنگنات پتاسیم KMnO4

 از ذوب سنگ پیرولوزیت یا با KOH یا K2CO3 در حضور اکسیژن اتمسفر یا هر عامل اکسید کننده دیگری مانند نیترات پتاسیم، ماده ای سبزرنگ به نام منگنات K2MnO4 تولید می شود.
2MnO2 + 4KOH + O2 → 2K2MnO4 + 2H2O
2MnO2 + 2K2CO3 + O2 → 2K2MnO4 + 2CO2

محلول حاصله با کلر یا ازن یا دی اکسید کربن جهت تبدیل منگنات به پرمنگنات واکنش می دهد.
K2MnO4 + Cl2 → 2KMnO4 + 2KCl
2K2MnO4 + H2O + O3 → 2KMnO4 + 2KOH + O2
3K2MnO4 + 2CO2 → 2KMnO4 + MnO2 + 2K2CO3
 امروزه واکنش به صورت الکترولیتی انجام می شود.
 محلول در کاتد آهنی و آند نیکلی الکترولیز می شود. محلول قلیایی رقیق در محفظه کاتدی و محلول منگنات پتاسیم در محفظه آندی قرار می گیرد. هر دو محفظه ها توسط یک دیافراگم از هم جدا می شوند. با عبور جریان اکسیژن در محفظه آندی، منگنات به پرمنگنات اکسید می شود.
 در آند K2MnO4 + H2O + O → 2KMnO4 + 2KOH
MnO4 2- → MnO4 - + e
 در کاتد 2H+ + 2e- → H2
خلاصه پرمنگنات پتاسیم KMnO4


خواص پرمنگنات پتاسیم KMnO4
 این ترکیب، یک جامد کریستالی بنفش رنگ است. نسبتاً در آب محلول است. به تنهایی و یا در واکنش با یک ترکیب قلیایی، اکسیژن آزاد می کند.
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
4KMnO4 + 4KOH → 4K2MnO4 + 2H2O + O2

 پرمنگنات پتاسیم در ترکیب با سولفوریک اسید H2SO4 ، سولفات پرمنگانیل و پس از آن هپتوکسید منگنز به دست می آید. در اثر حرارت دادن، واکنش به صورت انفجاری رخ می دهد.
2KMnO4+3H2SO4 → 2KHSO4 + (MnO3)2SO4 + 2H2O
(MnO3)2SO4 + H2O → Mn2O7 + H2SO
Mn2O7 → 2MnO2 + 3/2O2

 پرمنگنات پتاسیم یک عامل اکسید کننده بسیار قوی در محلول های قلیایی، خنثی یا اسیدی عمل می کند.
 مخلوطی از گوگرد، زغال چوب و پرمنگنات پتاسیم KMnO4 یک پودر انفجاری تشکیل می دهد.
 مخلوطی از اسید اگزالیک و پرمنگنات پتاسیم KMn04 پس از چند ثانیه خود به خود آتش می گیرد. همین مورد زمانی اتفاق می افتد که گلیسیرین روی پودر پرمنگنات پتاسیم KMnO4 ریخته شود.

موارد استفاده پرمنگنات پتاسیم KMnO4
به عنوان یک عامل اکسید کننده در آزمایشگاه و صنعت استفاده می شود.
 در تخمین حجمی محلول (تیتراسیون) استفاده می شود.
 پرمنگنات پتاسیم قلیایی را معرف بایر می نامند. این معرف در شیمی آلی استفاده می شود
 برای تست عدم اشباع در ساختار ساخارین، بنزوئیک اسید، استالدئید و غیره نیز کاربرد دارد.
 در تجزیه و تحلیل کیفی تشخیص هالیدها، سولفیت ها، اگزالات ها و غیره استفاده می شود.
 به عنوان ضدعفونی کننده و میکروب کش کاربرد فراوانی دارد. محلول بسیار رقیق پرمنگنات پتاسیم در شستن زخم ها و غرغره کردن زخم های دهان کاربرد دارد.
 برای تصفیه آب چاه استفاده می شود.

برای مشاهده و مطالعه مطالب مفید، به خبرنامه ما سر بزنید. برای تهیه پرمنگنات پتاسیم، نیترات پتاسیم و سایر مواد شیمیایی از سایت فلات کالا Falaatkala.ir آنلاین خرید کنید.